www.gavor.sk!

welcome to

CAMBRIDGE

portfolio - Become a partner?!

Noli cedere cognoscere .

Since 2K 2001

C A M B R I D G E

Súkromná jazyková škola zameraná na individuálnu

a skupinovú výučbu & tlmočnícko prekladateľská

agentúra pre rozvoj cestovného ruchu .


Private Language School targeting the individual tutoring, one-to-one coaching, Group Lecturing and Interpretation and Translation Agency focused on the promotion and development of the High Tatra Mountains local tourism industry .


GSMTM: +421909112122

gavor@gavor.sk

www.gavor.skPríjemný deň, Vážený obchodný partner,

 

Budem rád, keď sa budem môcť stat súčasťou Vášho či už interného alebo externého tímu, prípadne obchodným partnerom na spoluprácu.

 

Som profesionálny

 

 

l Simultánny tlmočník (prax: obaja premiéri, ministerský predseda, TV anchors, MINISTRI a MINISTERKY, veľvyslanci, ambasádori, ambasádorky, a pod.) 

l Konzekutívny tlmočník 

l Komunitný tlmočník 

l Prekladateľ cudzojazyčných textov 

l Lektor cudzích jazykov /bloková metóda/ 

l One-to-one učiteľ 

l Koordinátor 

l Korektor

l SEO (Search Engine Optimisation)

l SEM (Search Engine Marketing)

l Stress Management Courses

l Professional Development Courses

      l E-learning Courses 


l Doučovateľ 

l Copywriter 

l Prednášateľ

l Letná škola angličtiny s ubytovaním

l Slovenčina cudzincom  

 

Pri výučbe: doprava:   z d a r m a   (kdekoľvek na Slovensku)

: medzinárodné preskúšanie v Oxford

: bloková výučba

: začiatok 06:00 h

: materiály v cene

: zvukový záznam

: oblasti zamerania a praxe, skúseností: ľahký priemysel, zlievarenský priemysel, colná správa, štátna správa, miestna samospráva (4 – ročná príprava), daňové povinnosti, súdnictvo, príprava tímlídrov, šiftlídrov, výučba vo výrobnej sfére,

: Pri dlhodobej spolupráci dobropisovanie zahraničných firiem, zmluvne vymedzené provízie, vstúpenie do čiastočného pracovného pomeru

 

Pri tlmočení: doprava: z d a r m a (kdekoľvek na Slovensku)

Pri prekladoch: výkon prekladu na mieste objednávateľa pri citlivých a dôverných prekladoch.

 

  

Ďalšie profesionálne ponúkané služby:

 

l Textový editing

l organizovanie zahraničných podujatí

l event management

l dovoz veteránov /oldtimerov, newtimerov/

l preklad “veškerej” zahraničnej technickej dokumentácie

l organizovanie pútnických zájazdov pre cudzincov

l služby zamerané na genealógiu

l sprevádzanie, doprovody, komunitné tlmočenie

l konzekutívne tlmočenie

l on-site tlmočenie /aj simultánne, aj nesimultánne – šušotáž/

l virtuálne tlmočenie, off-site tlmočenie

l zastupovanie na cudzineckých úradoch

l vybavovanie víz, pobytových povolení, uznávanie vzdelávania, styk so štátnou správou, osobitne ministerstvami

l konanie na plnú moc pri zakladaní firiem a spoločností

l uvádzanie podujatí

l testovanie jazykových vedomostí a praktických znalostí

l záznamy a prepisy zo zvukových médií

l prepis titulkov

l house management

l organizovanie zahraničných ciest

l výbava leteniek, pasov /na podujatia/

l marketingová podpora

l príprava prezentácií a ich editácia

l organizovanie zahraničnej dopravy a miestnej VIP taxislužby

l vzdelávacie aktivity pre deti /atest učiteľa/

l doučovanie jazyk anglický, jazyk slovenský, jazyk ruský

l príprava na jazykové skúšky, FCE, IELTS, TOEFL, Austrália, Kanada

l príprava na prijímacie pohovory na zahraničné univerzity

l zabezpečenie vstupu a prijímacieho konania na zahraničné univerzity

l osobný doprovod mladistvých, Guardianship

l Diskusné skupiny

l Dlhodobá spolupráca

l Exkluzivita

l Reparáty

l Sprievodcovská činnosť

l Organizovanie pobytov seniorom

l Companionship

l a pod.

l Služby anglicky hovoriacich osobných trénerov

l Kurzy umeleckého písania v anglickom jazyku

l Základy nemeckého jazyka pre prácu v zahraničí

l zaškoľovanie zahraničných pracovníkov

l interné školenia pre personál

l obsluha žeriavov – školenia cudzincov

l protipožiarna bezpečnosť – školenia cudzincov

l organizovanie duchovných cvičení v zahraničí (Cumbrae and Iona)

l tlmočenie obradov a svadieb

l Výučba slovenského jazyka cudzincov

 

Ceny: od EUR 9,99, som platcom DPH

 

Pri rámcových zmluvách spoločnosť, firmu, hotel dobropisujem a pri exkluzivite do zmluvy zapracuvávam províziu prislúchajúcu sprostredkovateľovi za sprostredkovanie. Zabezpečujem aj tlmočnícku techniku. Pričom pri zazmluvnení počítajte s najnižšou možnou cenou na trhu, za kvalitu, ktorá zodpovedá mojej 21-ročnej praxi a profesionálnym skúsenostiam, teda s cenou

 

EUR 9,99 za 1 NS. Som platcom DPH.

 

Vaše ostatné požiadavky viem zohľadniť dohodou, prípadne vstúpiť do obchodného vzťahu, ktorý najlepšie bude vyhovovať Vašim predstavám o možnej finančnej odmene. Pri cenách za tlmočenia rešpektujem požiadavky hotela a východiskové podklady každej akcie zvlášť.

 

Môj profesionálny profil portfólia služieb na www.gavor.sk stojí za pozretie; prípadne bude mojou cťou zoznámiť sa s Vami osobne, a o svojich skúsenostiach Vám porozprávať   o s o b n e .

 

S. D.

 

 

C A M B R I D G E
Mgr. Martin GAVOR, m. p.
www.gavor.sk, gavor@gavor.sk
+421909112122
TLMOČNÍCKA TECHNIKA - INTERPRETATION AND TRANSLATION SYSTEMS / EQUIPMENT

reproduktory 200 W ELECTRO VOICE (4)                   20 €/ 24 € S dph (1 kus) - na deň

reproduktory SONY (2)                                             20 €/ 24 € S dph (1 kus) - na deň

MIX PULT (3)                                                           40€/ 48 € S dph

slúchadlá  (100)                                                       0,50 €/ 0,60 € S dph

PLL prijímač (100)                                                   1, 80 €/ 2,16 € S dph

AUDIO ZOSILOVAČ (1)                                                               40 €/ 48 € S dph

mikrofóny ( SHURE, SENNHEISER, STAGE LINE) ( 10 ks)       35 €/ 42 € S dph

tlmočnícka konzola (8)                                                                 20 €/ 24 € S dph

tlmočnícka jednotka - základná (2)                                              20 €/ 24 € S dph

konferenčný stolový mikrofón (5 ks)                                            7 €/ 8, 40 € S dph

OZVUČENIE                                                                               60 €/ 72 € S dph

TLMOČNÍCKA TECHNIKA 1 JAZYK                                          92 €/ 110, 40 € S dph

KAŽDÝ ĎALŠÍ JAZYK                                                                35€/ 42€ S dph

ISO KABÍNA (2)                                                                          96€/ 115, 20 € S dph

PREPRAVA                                                                                0, 85 €/km - 1,02 € S dph

vrámci mesta BRATISLAVA                                     22 €/ 26, 40 € S dph

 

TECHNIK                                                        ohlásenie cca 2 mesiace vopred - 70/ 84 € S dph (na cene sa dá dohodnúť, všetko záleží od podmienok, nárokov, pre stálych klientov zľava...

TECHNIK                                                                         ohlásenie cca 1 mesiac vopred 80/ 96  € S dph  (na cene sa dá dohodnúť, všetko záleží od podmienok, nárokov, pre stálych klientov zľava...

TECHNIK                                                                         ohlásenie cca týždeň vopred 110/ 132 € S dph 

 

 

 

E N G L I S H 


Good Day, Dear Business Partner,

 

I will be happy to BECOME a part of your internal or external team or a business partner aimed at our mutual co-operation.

 

I'm a professional and dedicated:

 

 

- Simultaneous interpreter (both the prime ministers, chancellors, cabinet members, ambassadors, etc.,

- Consecutive interpreter,

- Community interpreter,

- Translator of foreign language texts,

- Foreign Language Teacher /Block Method/,

- One-to-one teacher,

- coordinator,

- corrector, proofreader,

- sight translation,

- sight translating,

- assistant teacher,

- Copywriter,

- Lecturer,

- Slovak Language taught to foreigners.

 

Regarding private education and tutoring: transport:

f r e e   of   c h a r g e (anywhere in Slovakia)

: International Examinations taken in Oxford

: Block Teaching

: early-morning sessions starting at 06:00 h

: materials included in the price

: audio recording

: areas of focus and experience, experience: light mechanical engineering / industry, die-casting industry, customs administration, state administration, local government (4 years of training), tax administration, judiciary system, experience and expertise,

: With long-term cooperation credit letters for foreign companies offered, contracted commissions, entering part-time employment

 

Regarding interpreting and interpretation services:

transport: f r e e   of   c h a r g e (anywhere in Slovakia)

In translations: Performing translation at the customer's site for sensitive and confidential translations.

 

 

Other professionally offered services:

 

- Text editing,

- Foreign events organizing,

- Event management,

- Import of veterans / oldtimers, newtimers/,

- Translation of "all" the foreign technical documentation,

- Organizing pilgrimage tours for foreigners,

- Services focused on genealogy,

- escorts, escorts, community interpreting,

- concise interpretation,

- on-site interpreting / simultaneous, consecutive, chuchotage/,

- virtual interpretation, off-site interpretation,

- representation /power of attorney/ at foreign offices while

  issuing visas, residence permits, recognition of education,  

  establishing the contact with the state administration, especially   

  ministries acting on the power of attorney while founding the   

  companies and enterprises,

- reporting events,

- counselling

- commenting,

- testing the language skills and practical knowledge,

- recordings and transcripts from the audio media,

  subtitle transcription,

- house management,

- real estate contracts,

- organization of foreign business trips,

  tickets, passports /event coordination and support/

- marketing support,

- preparing presentations and editing them,

- organizing foreign transportation and local VIP taxis, private  

  cabs,

- educational activities for children /teacher's guardianship/,

- tutoring English language, Slovak language, Russian language,

  preparation for language exams, FCE, IELTS, TOEFL, Australia,   

  Canada, tutoring, Discussion Groups Speaking,

- preparation for admission interviews (entrance examinations) at

  foreign universities

- facilitating entrance and admission to foreign universities

- personal accompaniment, guardianship of juveniles, guidance, legal  

  representation

- Long-term cooperation

- exclusivity

- reparaţie – re-taking sessions, re-taking examinations

- Guided tours

- Organization of stays for seniors, seniors companionship

  etc.,

- English speaking personal trainers,

- Art lessons in English,

- The basics of German for employment exchange programs abroad

  training of foreign workers,

- Internal training programs for members of staff,

  crane operators - training of foreign workers,

- fire safety - training of foreign workers,

- organizing spiritual retreats abroad and within Slovakia(Cumbrae    

  and Iona),

- interpreting ceremonies and weddings, reciting prose,

- skiing school(s) services,

- spas, resorts and wellness resorts - comparison of services, prices

  and facilities and drawing recommendations,

- establishing partnerships,

- cooperation with Chinese and Russian markets,

- foreign exchange study programmes – assistance

  real estate advertising,

- ICT set-ups

 

Prices: from EUR 9.99, I am a VAT payee

 

With framework contracts, entering the relations with a company, a business, a hotel, credit letters issued, and a contract for the intermediary for mediation included within the contract. I also provide the interpretation equipment. Having said that, with the lowest possible price on the market, corresponding to the quality that of my 21-year-experience and professional expertise, that is to say, starting with the price of

 

EUR 9.99 for 1 NORMATIVE PAGE. I am a VAT payee. = 0.04 p./c. Per word

 

I may consider your other requirements by agreement, or enter into a business relationship that best fits your ideas about a possible financial reward. The budget for interpretation services, as well as the requirements of a hotel and the basic prerequisites of each event are considered separately, on an individual basis and henceforth respected.

 

My professional portfolio of services at www.gavor.sk is worth seeing; or it will be my honor to get to know you personally and to discuss your expectations with you in person.

 

S. D.

 

 

C A M B R I D G E

Mgr. Martin GAVOR, m. p.

www.gavor.sk, gavor@gavor.sk

+421909112122


Services (PONUKA)

MBg2019
C A M B R I D G E , ©
   m B2018G
Webdesign


Mgr. Martin GAVOR – CAMBRIDGE Súkromná jazyková škola zameraná na individuálnu a skupinovú výučbu & tlmočnícko prekladateľská agentúra pre rozvoj cestovného ruchu. Poskytované služby: anglický jazyk, nemecký jazyk, slovenský jazyk, ruský jazyk, český jazyk, tlmočenie POPRAD,tlmočenia POPRAD, preklad POPRAD, preklady POPRAD, tlmočník POPRAD, súdne tlmočenie POPRAD, úradné preklady POPRAD,výučba jazykov Poprad, individuálna výučba jazykov, one-to-one výučba, tour guiding, sprevádzanie, turistické sprevádzanie, konferenčné tlmočenie POPRAD, coaching, kaučing, poradenstvo, internships, jazykové pobyty, jazykové stáže, pracovné stáže, organizovanie eventov, podujatí, akcií a kultúrnych podujatí, counselling, bilinguálne pedagogické poradenstvo, vyplňovanie daňových priznaní v cudzích jazykoch, vybavovanie žiadostí o dávky a dôchodky v cudzích jazykoch, služby Cudzinecej polícii, jazykové služby cudzineckým zastupiteľským úradom, jazykové služby súdom SR, tlmočenie exekutívne POPRAD, tlmočenia exekutívne POPRAD,tlmočenie simultánne POPRAD, tlmočenia simultánne POPRAD, tlmočenie komunitné POPRAD, tlmočenia komunitné POPRAD, príprava na vstupné pohovory v cudzích jazykoch, príprava na cudzojazyčné jazykové skúšky CAMBRIDGE, FIRST CERTIFICATE, IELTS, OXFORD, FCE, CAE, CPE, výučba kancelárskeho písania na stroji, kancelárske písanie na stroji, odborné poradenstvo, supervising, podporné služby počítačového charakteru, prepisovanie textov, grafické a dizajnérske práce, umelecká maľba, preklady manuálov, technických listov, blue printov, technických smerníc, jazykové korektúry a odborné čítania, recenzie, kontrolné čítania, proofreading, korekčné čítania, kontrolné čítanie, korekčné čítanie, tlmočenie odborných kurzov a školení, tlmočenie školení o bezpečnosti a zdraví pri práci, viazači bremien a manipulátori, doučovanie anglický jazyk, doučovanie slovenský jazyk, doučovanie nemecký jazyk, preklady listín, dokumentov, legislatívnych noriem a dokladov, preklady žiadostí, uznávanie vzdelávania v Slovenskej republike, doplňujúce skúšky, doplňujúca skúška, zastupovanie formou splnomocnenia v cudzích jazykoch, angličtina, nemčina, ruština, uznávanie diplomov služby, uznávanie zahraničného vzdelania služby, uznávanie cudzojazyčných diplomov služby, uznávania zahraničného vzdelania služby, znalec, tlmočník, znalec-tlmočník, apostilácia dokladov služby, apostila služby, apostille služby, preklad manuálov,preklad návodov, preklad technických smerníc, preklady manuálov, preklady návodov, preklady technických smerníc, sprievodcovské služby, preklad úradných listov, preklad sprievodných listov, doučovanie Poprad, doučovania Poprad,  preklad e-mailov, preklad e-mailovej komunikácie, preklady e-mailov, preklady e-mailovej komunikácie, tlmočenie na úradoch POPRAD a okolie, tlmočenie na úrade POPRAD a okolie, ground-breaking ceremonies, jazykové kurzy POPRAD, všeobecné jazykové kurzy POPRAD, jazykový kurz POPRAD, hotelové tlmočenie, hotelové jazykové kurzy, skupinové jazykové kurzy, kurzy v Alfa hladine,tlmočenie svadieb, tlmočenia svadieb, svadby tlmočenie, konzekutívne tlmočenie svadieb, simultánne tlmočenie svadieb, komunitné tlmočenie, interkulturálne tlmočenie, tlmočenie výsluchov, tlmočenie výpovedí, šušotáž, šepkanie, tlmočenie do ucha, špeciálne druhy tlmočenia, vyhotovovanie nahrávok, cudzojazyčné nahrávky, korektúry, korektúra, revízia textov, revízie textov, korektúry textov, kontrolné čítanie, kontrolné čítania, editačná činnosť, korekcie preložených textov, revízie preložených textov, editácia preložených textov, pravopisné cvičenia, diktáty, rozcvičky, slovné rozcvičky, tvorba glosárov, terminologické správy, terminologické vyhotovenia, hodinová sadzba tlmočenia, hodinová sadzba simultánneho tlmočenia, hodinová sadzba konzekutívneho tlmočenia, hodinová sadzba komunitného tlmočenia, terminologický slovník, glosár termínov a pojmov, preklady pojmov, preklady hesiel, preklady (slovných) hniezd, tlmočník, prekladateľ, tlmočník-prekladateľ, záväzná terminológia, citlivá štylistická úprava, záväzné výrazy, preklad reklamných textov, reklamné texty, reklamný text preklad, vyhotovenie, vyhotovenie prekladu zo zvukového záznamu, vyhotovovanie prekladov zo zvukových záznamov, vyhotovenie prekladu z videozáznamu, vyhotovovanie prekladov z videozáznamov, text prekladaný na papieri, textové úpravy, zle čitateľný východzí jazykový text, malé písmo, slabo viditeľné texty, rozmazané texty, ťažko čitateľný materiál, rukou písaný text - rukopis, preklad, jedna normo strana, jedna normostrana, NS, cena, cenník, AJ, NJ, FR, TL, SP, kontextuálne zmeny, zvukový záznam tlmočeného, hovoreného slova, predmetové vlastníctvo textu a hovoreného slova, zmluva o dielo a jeho vyhotovenie, konferenčné tlmočenie, konferenčné tlmočníctvo, komunitný tlmočník POPRAD, komunitné tlmočenie POPRAD, sociálne tlmočenie, inter-kulturálne tlmočenie, súdnoznalecké preklady, overené preklady, súdne preklady, preklady s pečiatkou, opečiatkované preklady, nízka konzekutíva, vysoká konzekutíva, komunitárne tlmočenie POPRAD, komunitárne tlmočenia POPRAD, expresné preklady, preklady lacno, tlmočenie lacno, preklady expres, preklady zmlúv, preklady technických certifikátov, preklady osvedčení, preklady TP, preklady listín, preklady faktúr, preklady prihlasovacích dokladov, preklady dokladov, fotografické služby, sprievodné texty, preklady kníh, preklad kníh, angličtina, angličtina cenník, nemčina, nemčina cenník, príprava na prijímacie pohovory, doktorandské konzltácie, príprava na vstupné pohovory, výučba jazykov, vyučovanie, doučovanie, doučovanie AJ, doučovanie AJ cenník, doučovanie NJ, doučovanie NJ cenník, cenník tlmočenie POPRAD, cenník preklady POPRAD, britský veľvyslanec POPRAD (tlmočenie), japonský veľvyslanec POPRAD (tlmočenie), kórejský veľvyslanec POPRAD (tlmočenie), francúzsky veľvyslanec POPRAD (tlmočenie), uvítacie ceremoniály tlmočenie, ceremoniálna miestnosť tlmočenia POPRAD, svadobné obrady POPRAD, tlmočenie, preklady cudzineckých víz, preklady webových stránok POPRAD, preklady webovských stránok POPRAD, Prima POPRAD výučba, PSComponents - tlmočenie, Audit tlmočenie POPRAD, Audity tlmočenie POPRAD, Whirlpool Slovakia, s. r. o. výučba, tlmočenie, preklady, Bluebooks, Scametatra, a. s., preklady, tlmočenie, výučba, Jana SHROPSHIRE - pedagóg, Emília VARGOVÁ - pedagóg, Tatramat - ohrievače vody, s. r. o., výučba, tlmočenie, preklady smerníc, Mesto POPRAD tlmočenie, Mesto POPRAD výučba, Mesto POPRAD preklady, environmentálne projekty POPRAD preklady, európske rozvojové projekty POPRAD preklady, tlmočenie slávnostných príhovorov POPRAD, Andrew GARTH tlmočenie POPRAD, Ing. Jozef ŠVAGERKO POPRAD - tlmočenie, prekladateľské cvičenia, slávnostné príhovory POPRAD, slávnostné príhovory písanie, slávnostné príhovory - tvorenie, tlmočenie eventov POPRAD, event management POPRAD, konferenčné služby POPRAD, konferenčná technika, reparáty, komisionálne skúšky, doučovanie reparát, doučovanie reparáty, doučovanie komisionálne skúšky, doučovanie Poprad, doučovania Poprad, hľadám tlmočníka Poprad, hľadám prekladateľa Poprad, Ako nájsť tlmočníka?, Ako nájsť prekladateľa? Tatranský pohár POPRAD, tlmočenie, preklad, príprava, preklad zmlúv POPRAD, preklady zmlúv POPRAD, prekladové cvičenia, nahrávky do autobusov v cudzích jazykoch, nahrávky do cudzích jazykov, jazykové cvičenia, jazykovedné rozcvičky, sprievodcovské služby, zahraničné pracovné pobyty, zahraničné pracovné stáže zabezpečovanie POPRAD, preklady diplomov POPRAD, preklady vysvedčení POPRAD, preklady certifikátov POPRAD, preklad diplomov POPRAD, preklad vysvedčení POPRAD, preklady certifikátov POPRAD, umenie prekladu, umelecký preklad, voľný preklad POPRAD, tlmočenie kabínkové POPRAD, tlmočenie kabínka POPRAD, zabezpečenie tlmočenia POPRAD, konferenčné tlmočenie POPRAD, tlmočenie hotely POPRAD, hotelové tlmočenie POPRAD, tlmočenie Vysoké Tatry, Tlmočenie Tatry, Preklad Vysoké Tatry, Preklady Vysoké Tatry, Tlmočenie Starý Smokovec, Preklady Starý Smokovec, Hotel Bellevue tlmočenie, Hotel Satel tlmočenie, Hotel Atrium tlmočenie, Hotel Poprad tlmočenie, Hotel Lomnica tlmočenie, Hotel Končistá tlmočenie, Grandhotel Praha tlmočenie, Tatry hotely tlmočenie, Hotel tlmočenie, hotely tlmočenie, náhrada strateného času tlmočenie (3,32 EUR za každú aj začatú hodinu), náhrada za stratu času (tlmočníka, tlmočenie) (3,32 EUR za každú aj začatú hodinu) náhrady strateného času preklady, Grandhotel Permon tlmočenie, Grand Hotel Kempinski High Tatras tlmočenie, Hotel Toliar tlmočenie, Hotel Crocus, tlmočenie, penzióny tlmočenie, preklady, prekladateľské služby POPRAD, tlmočnícke služby POPRAD, tlmočím, prekladám, tlmočím POPRAD, prekladám POPRAD, tlmočenie prezentácia, reprezentačné tlmočenie POPRAD, reprezentatívne tlmočenie POPRAD, webová optimalizácia POPRAD tlmočenie, webovská optimalizácia POPRAD tlmočenie, webová optimalizácia POPRAD preklad, preklady, webovská optimalizácia POPRAD preklad, preklady, komplexné zabezpečenie konferencií, event management, event manažment, vstupné pohovory posúdenie jazykovej úrovne, jazyková úroveň posúdenie, vstupné testy anglický jazyk, vstupné testy jazyky, finálna úprava dokumentov a písomností, preloz.to, Frank González tlmočenie, Alexander Ben-Zvi tlmočenie, preklad, Adam Sterling, americký veľvyslanec tlmočenie, Gout de France príprava, Gout de France, reštaurácia Fabrika POPRAD, príprava, tlmočenie v anglickom jazyku pri príležitosti návštevy Jeho Excelencie, p. J. E. p. Didier LOPINOT, francúzskeho ambasádora v Slovenskej republike, poskytnuté pre primátora Popradu, p. Jozefa Švagerka, POPRAD SMART CITY tlmočenie, preklady, SMART CITY POPRAD, reprezentatívne tlmočenie v anglickom jazyku pri príležitosti večere Smart Cities workshopu a návštevy britského veľvyslanca. Tlmočenie sa uskutoční dňa 29.01.2018 o 19:00 hod. v reštaurácii Fabrika v Poprade, reprezentatívne tlmočenie v anglickom jazyku pri príležitosti návštevy Clementa Locuet a Pauline Morelon, ktorí budú hosťami tlačovej konferencie na tému „Vodou za ozdravenie klímy Popradu i Popradskej kotliny“. Tlačová konferencia sa uskutoční dňa 02.02.2017 o 9:00 hod. v novinárskej miestnosti na 1. poschodí MsÚ v Poprade, simultánne tlmočenie pri príležitosti stretnutia realizačných tímov THE 2017 IIHF U18 WORLD CHAMPIONSHIPS dňa 20.apríla 2017, preklad Memoranda o vzájomnej spolupráci medzi Oulu mestom Fínskej republiky a Popradom mestom Slovenskej republiky do anglického jazyka, výučba anglickéha jazyka za mesiac marec 2017, reprezentatívne tlmočenie v anglickom jazyku pri príležitosti návštevy Clementa Locuet a Pauline Morelon, ktorí boli hosťami tlačovej konferencie na tému „Vodou za ozdravenie klímy Popradu i Popradskej kotliny“. Tlačová konferencia sa uskutočnila dňa 02.02.2017 o 9:00 hod. v novinárskej miestnosti na 1. poschodí MsÚ v Poprade, poldenná sadzba simultánneho konferenčného tlmočenia dňa 21. októbra 2016 pri príležitosti návštevy amerického veľvyslanca, poldenná sadzba simultánneho konferenčného tlmočenia dňa 30. septembra 2016 počas stretnutia Americkej obchodnej komory vo Veľkej Lomnici, poldenná sadzba simultánneho konferenčného tlmočenia počas Dňa otvorených dverí v popradskom závode Immergas pri príležitosti otvorenia novej výrobnej linky v priemyselnom parku, reprezentatívne tlmočenie na akcii Tatranský pohár od 22.08.2016 – 27.08.2016, realizácia - nahovorenie odborného textu v AJ pre propagáciu mesta Poprad, expresný preklad zmluvy, konzekutívne tlmočenie dňa 25. 05. 2016 pri príležitosti návštevy kórejského veľvyslanca, preklady textov zo slovenského jazyka do anglického a nemeckého jazyka, určených na informačné tabule v Mestskej pamiatkovej rezervácii Spišská Sobota, tlmočenie dňa 07.05.2016, tlmočenie v anglickom jazyku pri príležitosti návštevy Jeho Excelencie p. J.E.p. Didier Lopinot dňa 29.02.2016, preklady textov do prezentačných a propagačných materiálov a pre ponuky na spoluprácu so zahraničím, preklady textov do prezentačných a propagačných materiálov a pre ponuky na spoluprácu so zahraničím, tlmočenie dňa 09.10.2015 pri príležitosti návštevy Japonského veľvyslanca na Slovensku, preklady a tlmočenie v mes. september / 2015 pre potreby strategického rozvojového manažmentu, výučba anglického jazyka zamestnancov Mesta Poprad, tlmočenie počas návštevy p. Kathy Bunka, preverenie jazykových schopností uchádzačov výberového konania, tlmočnícke služby, Mgr. Martin Gavor - CAMBRIDGE, Kvetnica 429/23, Kvetnica, 05801 Poprad, Zmluva o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 1/2017/SRM, Poskytovanie služieb - výučba anglického jazyka pre zamestnancov Mesta Poprad, Poskytovanie služieb - výučba anglického jazyka pre zamestnancov Mesta Poprad, Tlmočnícke a prektadateľské služby pre potreby Mesta Poprad, Zmluva o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 6/2016/SRM, Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 11.01.2016, účinnej dňa 13.0.1.2016, Mesto KEŽMAROK výučba anglického jazyka zamestnancov, p. primátora, jazykové pobyty OXFORD, jazykové pobyty CAMBRIDGE,  jazykové pobyty LONDON,  jazykové pobyty STRATFORD UPON AVON, výučba slovenského jazyka POPRAD, výučba slovenčiny POPRAD, slovenčina pre cudzincov, tlmočenie cena, tlmočenie angličtina cena, preklady cena, preklady angličtina cena, cenník angličtina, anglické jazykové kurzy cena, kompletný cenník služby, agnlický jazyk výučba, vyučovanie v odboroch, preklady cenník .pdf, tlmočeniecenník .pdf, sprievodcovské služby, spolupráca s jazykovými školami, doporučené minimálne tarify za preklad a tlmočenie na rok 2018, normostrana (NS) cieľového textu, cieľový text, východiskový text, východzí text, tlmočenie-preklad, tarifa za tlmočenie, tarifa za preklad, korektúry, revízie, náhrada strateného času, community interpreting, dialogue interpreting, cultural interpreting, public service interpreting, komunitné tlmočenie, tlmočenie dialógov, kultúrne tlmočenie, tlmočenie v službách verejnej správy, tlmočenie v službách samosprávy a samospráv, tlmočenie v službách samosprávy, šepkavé tlmočenie, súbežné tlmočenie, tlmočenie súbežné, použitie tlmočníckej techniky, nasadenie tlmočníka, denné nasadenie tlmočníka, preklad kníh, profesionálny preklad, výkon tlmočnícko-prekladateľskej profesie, výkon profesie prekladateľa, výkon profesie tlmočníka Poprad, vyučujem Poprad, tlmočím Poprad, prekladám Poprad, preklady do cudzích jazykov Poprad, tlmočenie do cudzích jazykov Poprad, základ tarify pre tlmočenie,všeobecné podmienky a dojednania Poprad, všeobecné podmienky tlmočenia, všeobecné podmienky pre preklady, prekladateľské služby Poprad, certifikovaní prekladatelia Poprad, certifikovaní tlmočníci Poprad, zvukový záznam, bežný časový rámec, ceny sa rozumejú bez DPH, pracovné podmienky, prieskum trhu tlmočenie, prieskum trhu preklady Poprad, bežný časový rámec Poprad, prekladateľ Poprad, prekladateľ Poprad, prekladateľ v Poprade, úradný preklad Poprad, úradné tlmočenie, úradný preklad, preklady pre účely samospráv Poprad, Preklady pre oblasť priemyslu Poprad, Preklady pre oblasť kultúry Poprad školstvo, vypracovanie prekladov, odborné jazykové skúšky Poprad, optimalizácia prekladov, jazykové korektúry Poprad, citlivá štylistika, tarify preklady Poprad, tarify tlmočenia Poprad, hodinová sadzba Poprad, cenník Poprad, prekladateľ, objednávateľ, zákazka, zákazník, konzultant Poprad, konzultant odbornej terminológie Poprad, konzultanti odbornej terminológie Poprad, výkon profesie Poprad, profesia Poprad, dĺžka tlmočenia Poprad, náročnosť tlmočenia Poprad, tlmočenie po telefóne, tlmočenie Poprad, odborná terminológia, preklad a tlmočenie hesiel Poprad, preklad na účely, zoznam jazykov , PEMT, Poprad, PEMT Poprad, následná editácia strojového prekladu, strojový preklad Poprad, experimentálny preklad, tlmočenie konferenčné, tlmočenie konferenčné, konferencierstvo, hodinová sadzba aplikovaná, CAT preklad, maximálna tarifa Poprad, minimálna tarifa Poprad, východzí text bežný, hodinová sadzba pri prekladoch je lacnejšia, hodinová sadzba preklady, preklad hodinová sadzba, zohľadnenie inflácie, dlhoročné zmluvy, prekladateľské techniky, tlmočenie ako také, bežný časový rámec, bežný rozsah, nadmerný obsah, práca nad rámec,  hodinová sadzba pri Poprad, jazyková škola Poprad, súkromná jazyková škola, tlmočnícko-prekladateľská agentúra POPRAD poskytovanie služieb pri sprevádzaní a na úradoch, zastupovanie, agentúra, náhrada strateného času, výška odmeny tlmočník, výška odmeny prekladateľ, Zmluva o poskytovaní tlmočníckych služieb, Zmluva o poskytovaní prekladateľských služieb, Zmluva o poskytovaní tlmočnícko-prekladateľských služieb. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších právnych predpisov, ďalej len "Vyhlášky", náhrada cestovných výdavkov, náhrada za stratu času, tlmočenie z anglického jazyka do slovenského jazyka a opačne za každú aj začatú hodinu, spolu, priznaná odmena, priznanú odmenu, zložený sľub, editovanie, uznávanie nadobudnutého vzdelania, superlegalizácia dokumentov sprostredkovanie, tlmočenia Poprad, preklady Poprad, semináre, prekladateľské služby Poprad, tour guiding, zahraničné jazykové pobyty, Oxford, Cambridge, Stratford upon Avon, London, zahraničný jazykový pobyt Poprad, doučovanie, doučovania, doučovanie.sk, doučovania.sk, monitor doučovanie, monitory doučovanie, monitor 2016 doučovanie, monitor 2010 doučovanie, monitor 2011 doučovanie, monitor 2012 doučovanie, monitor 2013 doučovanie, monitor 2014 doučovanie, monitor 2015 doučovanie, monitor 2017 doučovanie, monitor 2018 doučovanie, vyššie odborné vzdelávanie, vyplňovanie daňových tlačív v cudzích jazykoch, vyplňovanie formulárov v cudzích jazykoch, organizovanie kultúrnych podujatí, tlmočenie svadieb, tlmočenie príhovorov, tlmočenie prípitkov, vysoká konzekutíva, nízka konzekutíva, konzekutíva, konzekutívny, konzekutívna, tlmočnícky tandem, v tlmočníckom tandeme, tlmočníckej techniky, tlmočnícka technika POPRAD,chuchotage, šušotáž, whispering, whisper, šepkať, šepkárstvo, kognitívne spracuvávanie informácií, kognitivita pri tlmočení, odborná náročnosť, povinnosť informovať, copywrite, copywriter, copywriting, tvorba reklamných a marketinových textov, tvorba reklamného a marketingového textu, podpora predaja výrobkov a služieb, štylizácia tlačových správ, štylizácia webových stránok, štylizácia webovských stránok, texty reklám, texty reklamných textov, návrh sloganov, návrhy sloganov, texty sloganov, web copywriting, príprava príhovorov, príprava článkov PR, príprava PR článkov, príprava tlačových správ, prínos pre čitateľov, unikátny jazykový odbor, transcreation, transcreating, prepis, štylistické úpravy, kontrola slovenčiny, jazykové úpravy, cizelácia, cibrenie, rečnícke prejavy, kontrola pravopisu, doučovanie jazykov Poprad, jazykový prepis, úpravy textov, úprava textov, public relations Poprad, doučovacia akadémia Poprad, ESCORT INTERPRETATION, ESCORT INTERPRETING, LIAISON INTERPRETING, LIAISON INTERPRETATION

MACHINE Translation:


C and M B R I D G E, © M B2018G Mgr. Martin GAVOR – CAMBRIDGE – a private language school dedicated to individual and group teaching & interpreting translation agency for tourism development. Services provided: English language, German language, Slovak language, Russian language, Czech language, interpretation Poprad, interpretation Poprad, translation Poprad, translation Poprad, interpreter Poprad, judicial interpreting Poprad, official translations Poprad, language teaching Poprad, Individual language teaching, one-to-one instruction, tour guiding, escorting, hiking accompaniment, conference interpreting POPRAD, coaching, kaučing, consulting, internships, language stays, language internships, job internships, organizing events, Events, events and cultural events, counselling, bilinguálne pedagogical advice, the completion of tax returns in foreign languages, the handling of requests for benefits and pensions in foreign languages, services to foreign police, language services Cudzineckým Representative offices, language services to the courts of the Slovak Republic, interpreting executive Poprad, interpreting executive Poprad, interpreting the simultaneous Poprad, interpreting the simultaneous Poprad, interpreting the community Poprad, interpreting the community Poprad, preparing for the entrance interviews in Languages, preparation for foreign language exams CAMBRIDGE, FIRST CERTIFICATE, IELTS, OXFORD, FCE, CAE, CPE, teaching Office writing on the Machine, office writing on the machine, expert advice, supervising, computer support services character, rewriting of texts, graphic and design work, artistic painting, translations of manuals, technical letters, blue print, technical guidelines, language proofreading and professional reading, reviews, readings, proofreading, correction readings, Readings, correction reading, interpretation of professional courses and training, interpretation of training on safety and health at work, viazači of loads and manipulators, tutoring English language, tutoring English language, tutoring German language, translations of deeds, Documents, legislative standards and documents, translation of applications, recognition of education in the Slovak Republic, supplementary tests, supplementary examination, representation in the form of an authorisation in foreign languages, English, German, Russian, recognition of diplomas Services, recognition of foreign education services, recognition of foreign diplomas services, recognition of foreign education services, expert, interpreter, expert-interpreter, Apostilácia documents services, Apostila Services, Apostille services, translation manuals, Translation of instructions, translation of technical guidelines, translation of manuals, translations of manuals, translations of technical guidelines, guide services, translation of official letters, translation of cover letters, translation of e-mails, translation of e-mail communications, translations E-mail, translation of e-mail communications, interpreting at the offices Poprad and surroundings, interpreting at the office Poprad and surroundings, ground-breaking ceremonies, language courses Poprad, General language courses Poprad, language course Poprad, Hotel interpretation, hotel Language courses, group language courses, courses in alpha level, interpreting weddings, interpreting weddings, wedding interpreting, consecutive interpreting weddings, simultaneous interpretation of weddings, community Interpreting, Interkulturálne interpretation, interpretation of interrogations, Interpreting statements, whispering, whispering, interpreting in the ear, special types of interpreting, recording of recordings, foreign recordings, proofreading, proofreading, revision of texts, revision of texts, text proofreading, reading control, readings, editing Action, correction of translated texts, revision of translated texts, editing translated texts, spelling exercises, dictation, drills, verbal practice, glossary, terminological reports, terminological, hourly rate interpreting, Hourly rate simultaneous interpretation, hourly rate consecutive interpretation, hourly rate of community interpreting, Terminology dictionary, Glossary of Terms and concepts, translation of terms, translation of passwords, translation (verbal) nest, interpreter, Translator, interpreter-translator, binding terminology, sensitive stylistic editing, binding expressions, translation of advertising texts, advertising texts, advertising text translation, design, translation from audio, translation Audio recordings, translation from video, translation from movies, text translated on paper, text editing, poorly legible starting language text, small fonts, faintly visible texts, blurred lyrics, hard to read Material, handwritten text-manuscript, translation, one-page standard, one standard page, NS, price, price list, also, NJ, FR, TL, SP, contextual changes, audio recording tlmočeného, spoken word, subject ownership of the text and the spoken word, contract of work and its Design, conference interpreting, Conference interpreting, community interpreter Poprad, community interpreting Poprad, social interpreting, inter-kulturálne Interpreting, Súdnoznalecké translations, certified translations, judicial translations, translations with stamp, Stamped translations, low konzekutíva, high konzekutíva, community interpretation Poprad, Community interpretation Poprad, express translations, translations cheaply, interpreting cheaply, Translations Express, contract translations, translations of technical certificates, Translations of certificates, translations of TP, translations of documents, translation of invoices, translations of login documents, translations of documents, photographic services, accompanying texts, translation of books, translation of books, English, English price list, German, German price list, preparation On admission interviews, doctoral konzltácie, preparation for entry interviews, language teaching, teaching, tutoring, tutoring also, tutoring and price list, tutoring NJ, tutoring NJ price list, price list interpretation Poprad, price list translations Poprad, British Ambassador Poprad (interpreting), Japanese Ambassador Poprad (interpreting), Korean Ambassador Poprad (interpreting), French Ambassador Poprad (interpretation), welcome ceremonies interpretation, Ceremony room interpretation POPRAD, wedding ceremonies Poprad, interpreting, translations of cudzineckých visas, website translations Poprad, translations websites pages Poprad, Prima poprad instruction, PSComponents-interpretation, Audit interpretation Poprad, interpretations of interpreting Poprad, Whirlpool Slovakia, S. R. O. Teaching, Interpretation, Translations, Bluebooks, Scametatra, translations, interpreting, teaching, Jana SHROPSHIRE-educator, blogs by VARGOVÁ-educator, Tatramat-water heaters, S. R. O., teaching, interpreting, translation of directives, City Poprad interpretation, City of Poprad teaching, city Poprad translations, environmental projects Poprad translations, European development projects Poprad translations, interpretation of the solemn speeches Poprad, Andrew GARTH interpretation Poprad, Ing. Jozef ŠVAGERKO Poprad-Interpreting, translation exercises, festive statements Poprad, ceremonial speeches writing, ceremonial speeches-formation, interpretation events Poprad, event management Poprad, conference Services Poprad, conference technology, Reparáty, commissioning exams, tutoring Repari, tutoring reparáty, tutoring commissioning exams, Tatra Cup POPRAD, interpretation, translation, preparation, translation of the Treaties Poprad, translations of the Treaties Poprad, translation exercises, recordings to buses in Foreign languages, foreign language recordings, language exercises, linguistics, guide services, foreign jobs, foreign job traineeships, security of Poprad, translation of diplomas Poprad, translations of certificates Poprad, translations Certificates Poprad, translation of diplomas Poprad, translation of certificate Poprad, translation of certificates Poprad, art of translation, artistic translation, free translation Poprad, interpretation of cabin Poprad, interpreting cabin Poprad, securing interpretation Poprad, Conference interpreting Poprad, interpreting hotels Poprad, Hotel interpretation Poprad, interpreting High Tatras, interpreting Tatry, translation High Tatras, translations High Tatras, interpreting Stary Smokovec, translations Stary Smokovec, Hotel Bellevue interpretation, hotel Satel interpretation, Hotel Atrium interpretation, Hotel Poprad interpretation, Hotel Lomnica interpretation, Hotel Končistá Interpreting, Grandhotel Praha interpretation, Tatry hotels interpretation, hotel interpretation, hotels interpretation, refund of lost time interpretation, refunds Lost time translations, Grandhotel Permon interpreting, Grand Hotel Kempinski High Tatras interpretation, Hotel tolar interpretation, Hotel Crocus, interpreting, guest houses interpreting, translation, translation services Poprad, interpreting services Poprad, Tlmočím, translations , Tlmočím Poprad, translation Poprad, interpretation presentation, representation of the Poprad, Representative interpretation Poprad, Web Optimization poprad interpretation, Web Optimization poprad interpretation, Web optimization Poprad translation, translations , Web optimization POPRAD translation, translation, comprehensive security conferences, event management, event management, input interviews language level assessment, language level assessment, input tests English language, input tests languages, final Modification of documents and documents, Preloz.to, Frank González Interpretation, Alexander Ben-Zvi interpretation, translation, Adam Sterling, American ambassador interpretation, Gout de France preparation, Gout de France, restaurant Fabrika POPRAD, preparation, interpretation in English Language on the occasion of the visit to its Excellency, i.e. E. P. Didier LOPINOT, French him Fulbright in the Slovak Republic, provided for mayor of POPRAD, p. Joseph Švagerka, POPRAD Smart city Interpretation, translation, SMART City Poprad, Representative English language interpreting on the occasion of the Smart Cities dinner workshop and visits to the British ambassador. Interpretation will take place on 29.01.2018 at 19:00 a.m. In the restaurant Fabrika in Poprad, a representative interpretation of the English language on the occasion of the visit of Clement Locuet and Pauline Morelon, who will be the guests of the press conference on "Water for climate recovery Poprad and Poprad basin". The press conference will take place on 02.02.2017 at 9:00 a.m. In the journalistic room on 1 January Floor LDA in Poprad, simultaneous interpreting on the occasion of the meeting of THE 2017 of the implementation teams

SEO and SEM

Ostatné licencované služby a živnosti: Obchodné meno


Mgr. Martin Gavor – CAMBRIDGE - Súkromná jazyková škola zameraná na individuálnu a skupinovú výučbu & tlmočnícko-prekladateľská agentúra pre rozvoj cestovného ruchu, IČO 37750925, Miesto podnikania 05801 Poprad, - Kvetnica 429/23, Predmety podnikania 1.Prekladateľské a tlmočnícke služby, 2.Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, dopravy a výroby, 3.Automatizované spracovanie dát, 4.Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom, 5.Vyučovanie v odbore anglický jazyk, 6.Faktoring a forfaiting, 7.Vydavateľská činnosť, 8.Organizovanie kurzov, školení, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, 9.Maloobchod v rozsahu voľných živností, 10.Veľkoobchod v rozsahu voľných živností, 11.Dizajnérske práce, 12.Skladovanie, 13.Finančný leasing, 14.Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov sposkytovaním aj iných ako základných služieb spojených sprenájmom, 15.Správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu, 16.Prenájom hnuteľného majetku, 17.Poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát, 18.Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied, 19.Výskum a vývoj v oblasti humanitných a spoločenských vied, 20.Výskum trhu a verejnej mienky, 21.Podnikateľské poradenstvo, 22.Reklamná, propagačná a inzertná činnosť, 23.Čistiace práce v rozsahu voľných živností, 24.Upratovacie práce, 25.Fotografické služby, 26.Baliace činnosti, 27.Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb), 28.Výroba, požičiavanie, distribúcia videa, 29.Činnosť spravodajských, tlačových kancelárií, 30.Činnosť knižníc, 31.Prevádzka múzeí a galérií, 32.Záložne, 33.Údržba a úprava verejných priestranstiev, sadových parkov a záhrad v rozsahu voľných živností, 34.Čistenie a úprava vodných tokov, 35.Oprava bicyklov, 36.Príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a
priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína

a destilátov, 37.Príprava a predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené

krémy, 38.Príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo

upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, 39.Maliarske, natieračské a sklenárske práce, 40.Razenie mincí a medailí, 41.Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora, 42.Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku so súhlasom autora, 43.Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu obrazu so súhlasom

autora, 44.Viazanie a konečná úprava kníh.


Ponuka vzdelávania pre verejnosť | otvorené kurzy, semináre a tréningy

EUR 111,11 / jeden účastník) Kurzy poskytované aj v anglickom jazyku


01. Mediácia, riešenie konfliktov a vyjednávanie v kritických situáciách
02. Koučing a self-koučing v bežnej praxi života
03. Burnout syndróm, Stress Management, Work and Life Balance
04. Umenie rétoriky, Umenie komunikácie a praktická asertivita v praxi
05. Základy finančnej gramotnosti a finančného vzdelávania
06. Základy jednoduchého účtovníctva pre každú vekovú skupinu
07. Úspešný muž v profesionálnom a v osobnom živote
08. Úspešná žena v profesionálnom a v osobnom živote
09. Zdravý životný štýl a psychohygiena
10. Základy zdravého stravovania sa a životného štýlu doprevádzané umením relaxácie a relaxu
11. Úspešný kandidát na osobnom pohovore
12. Ako na profesionálnu kariéru?
13. DNA úspechu
14. Úspech ako dar
15. Základy kresťanskej religionistiky
16. Komunikácia s úradmi SR, praktické a nepraktické rady
17. Ako odbúravať stres?
18. Teambuilding – združovanie kolektívu, zásady a princípy
19. Základy psychohygieny
20. Povolanie človeka versus profesia človeka
21. Ako odbúravať útoky médií?
22. Nezanedbateľné požiadavky profesionálneho správania sa
23. E-learning praktického riešenia problémov
24. Microsoft WORD – základy profesionálnej úpravy textov
25. Základy kancelárskeho písania na stroji
26. Základy hospodárskej korešpondencie
27. Písanie obchodných listov
28. Kurz najnovších zmien v slovenskom pravopise
29. Vybrané kapitoly zo slovenského pravopisu
30. Základy stenografie
31. Práca s Open source aplikáciami
32. Základy práce s počítačom
33. Základy rétoriky a umenia verejného rečníctva
34. Vybrané kapitoly zo spoločenského správania sa
35. Zásady spoločenského obliekania sa a Dress Code
36. Spracovanie dokumentov online
37. Základy účtovania online
38. Microsoft Power Point – princípy vytvárania efektívnych prezentácií
39. Zásady vykonávania účinného auditu
40. Počítačová bezpečnosť
41. Kyberkriminalita, kybernalita
42. Dôvernosť, utajenosť a citlivá povaha informácií
43. Druhy a metódy používané pri počítačovej trestnej činnosti
44. Antikorupčné správanie sa
45. Zásady a princípy antikorupčného správania
46. Praktické ukážky korupčného správania sa
47. Vysoká miera profesionality pri zachovávaní obchodného tajomstva
48. Korupcia, miera jej zavinenia a spolupodieľania sa
49. Transparentné financie
50. Corporate Social Responsibility – Spoločenská zodpovednosť spoločností za verejné blaho
51. Ethical Codex – Etický kódex
52. Šport v práci
53. Online internetový marketing zamestnávateľa
54. Zásady a pravidlá zverejňovania informácií
55. Efektívna komunikácia
56. Účelová komunikácia
57. Príprava na interview – pohovor u zamestnávateľa
58. Postupy a zásady pri odhaľovaní korupčného správania
59. Dosahovanie najvyššej miery profesionality
60. Umenie viesť dialóg
61. Virtuálny dialóg
62. Asertívne správanie
63. Mechanizmy a postupy fungovania zdravej mysle
64. Provokácia – modelové príklady
65. Umenie diplomacie
66. Adresné písanie profesionálnych listov
67. Elementárne zásady tvorenia webovských stránok
68. Profesionálne postupy pri viazaní dokumentov a písomností
69. Tlmočnícky kurz
70. Prekladateľský kurz
71. Preklad anglickej beletrie
72. Zásady prekladu
73. Zásady tlmočenia
74. Základy umeleckej fotografie
75. Základy sociálnej práce
76. Prehlbovanie sociálneho cítenia a uplatňovania sociálnych princípov
77. Práca s Rómskou komunitou – praktické príklady
78. Migrácia a jej dôsledky
79. Kontinuálne vzdelávanie
80. Budovanie transparentného úradu
81. Manažment sociálnej práce
82. Opatrovateľstvo a ošetrovateľstvo – metódy a formy vzdelávania
83. Zásady vstupu na slovenský pracovný trh
84. Apostille – superlegalizácia, formy, postupy
84. Zásady diplomacie a diplomatického správania sa
85. Protokol slovenský, protokol zahraničný – výklad základných pojmov
86. Verejná správa vo Veľkej Británii
87. Verejné obstarávanie vo veľkej Británii
88. Model antikorupčného správania sa v anglosaských krajinách
89. Supervízia – princípy fungovania a zásady organizovania
90. Manažment stresu (SK), Manažment času a syndróm vyhorenia osobnosti
91. Sociálne poradenstvo a sociálna práca
92. Konferencie na Slovensku – prehľad
93. Ochrana osobných údajov – modely implementácie vo svete a na Slovensku
94. Verejná mienka – princípy fungovania
94. Úspešný nadriadený
94. Úspešný podriadený
95. Recycling, recyklovanie – zásady fungovania vo svete
96. Výchova športom – modelové príklady
97. Voľnočasové aktivity – ich tvorba, výber a praktický prínos
98. Spätná väzba ako miera satisfakcie
99. Metodika odsúhlasovania
100. Správne sedenie
101. Informačno-komunikačné prostriedky
102. Ochrana pred elektrosmogom
103. Podporné aktivity pre úradníkov verejnej správy
104. Zásady budovania úspešného tímu
105. Úspora verejných financií – modelové príklady zo zahraničia
106. Cost efficiency – efektívne vynakladanie nákladov
107. Postrehy z verejnej správy
108. Faux pas – definícia v praxi
109. Language Gap – prekonávanie jazykových bariér
110. Cultural Gap – prekonávanie medzinárodných a transkontinentálnych bariér
111. Generation Gap – how to fight it? - Ako prekonávať medzigeneračné bariéry
112. Vytváranie QR – kódov, zásady, princípy, praktické tipy
113. Empatia – ako funguje a čo do profesijného života dokáže priniesť?
114. Farby – ich význam, princípy používania a ako nás robia úspešnými?
115. Modné trendy obliekania sa
116. Moderovanie spoločenských podujatí
117. Emocionálna inteligencia
118. Ako vychovávať chlapcov?
119. Ako vychovávať dievčatá?
120. Zabudnuté činnosti

references, -cie

  1. Englisch Sprache (Dolmetschen)

  2. Ein Semester Universitätaustausch (England, Heythrop College, Allen Hall)

1997 - 2000 Comenius Universität RKCMBF, Fremde Sprachen, Philosophie, Ethik

Berufspraxis

1994 Všeobecná úverová Banka (General Credit Bank), Schulpraxis, 1995 Australian Bodycare, Buchhalter, 1996 Nitra Universität, Wissenschaftlich Erforschung, 1997 Studentwerke, Universitätpraxis fy Dominik Hörstel und Quelle Versand, Kooperativa AG Versicherungsanstalt, Hilfsassistent,

1998 Studentwerke, Siemens AG München, Hoffmann Straße, Union AG, Versicherungsanstalt, Hilfsassistent, 1999 Unilever, Algida Assistent für Geschäftsverbindung - Handelsvertreter

1996 - 2000 Dolmetschen und übersetzen (Privat Sprachschule, Chemosvit AG, Naftoprojekt, AG, Privat, usw.)

Sprachen

Slowakisch (Muttersprache), Tschechisch (fließend in Wort und Schrift), Englisch (professionell), Deutsch (fließend in Wort und Schrift), Polonisch und Russisch (ganz fließend)

Sonstige Fähigkeiten

Textverarbeitung, Stenografie, Führerschein, Sprachen, Maschinenschreiben, DTP, PC, Dolmetschung, übersetzen, Handelserfahrungen, Sport, Schreiben, MahlenC U R R I C U L U M      V I T A E ,  C. V.


Name: Martin

Surname: GAVOR

Family status: married (3)

Born: 18/01/76 in BRATISLAVA

Educational background: 1982 - 1990 - Primary school in Poprad - 8 years, at the same time graduated from the Primary Arts School /8 years/ 1990 - 1994 - The Academy of Commerce, Business Academy /A-level studies/, 1992 – Frances King School of English – English language course, Knightsbridge London 1994 - 1996 - The University of Nitra, 2-year course in English, German and European studies, 1996 - State examination in English language (general), 1997 - State examination /specialised/ in English language (interpreting), 1997 - State examination in typewriting (400 s. p. m.), 1998 - State examination /specialised/ in English language (translating), 1997 - 2001 - Comenius University Bratislava, UK RKCMBF a full degree course, MA in Philosophy and theology, 1999 - university exchanges, scholarship of the University of London studying at Heythrop College London - Philosophy, Psychology, Sociology, Ethics, and at Allen Hall College HistoryHisoty, Philosophy/, 1999 - EFL teaching, lecturing, interpreting, translating for various organizations

Qualification: university, full, complete - based on above mentioned educational experiences

Working experience: Working for Siemens AG (Munich), as a Studentwerke as well as for Quelle AG - fy DOMINIK Horstel; in Slovakia for a short time for ALGIDA – Unilever Llc., with some temporary contracts for some banks /VUB Poprad/, savings companies and engineering offices /RailProject, Thrall, Chemosvit, Naftoprojekt, MUKATES etc./. All of the previous include some level of experience.

Teaching experience: Via School, Juvenia Education, Euroškola Sp. Teplica, Cirkevné gymnázium Poprad, CAMBRIDGE

Translating experience: books and brochures for ARKUS, operational references, sworn documents.

Languages: English - professional level, German - active working knowledge of, Russian - a good command, Polish - actively, Czech - actively

Interests: interpreting, translating, teaching, organisational level, co-ordinating, information systems, ICT Technologies, DTP, computers, sports (swimming, mountain bike, hiking, reading, painting with 8-year education, classical music).

References: the above mentioned companies, schools, institutes and the people involved within them.


C A M B R I D G E

01 - 12/2019© mB2019G

Contact


 
  GSMTM: +421909112122

gavor@gavor.sk

www.gavor.skIdentifikačné údaje spoločnosti:

image


Obchodné meno:

Mgr. Martin GAVOR – CAMBRIDGE – Súkromná jazyková škola zameraná na individuálnu a skupinovú výučbu & tlmočnícko prekladateľská agentúra pre rozvoj cestovného ruchu.

Kontaktná osoba: Mgr. Martin GAVOR

Adresa: Gattingerova 5588/7A, 058 01 POPRAD - SPIŠSKÁ SOBOTA, SLOVENSKO

IČO: 37750925

DIČ: 1046100440

IČ DPH: SK 1046100440

R. č. 7601186120

Číslo živnostenského registra: 107-13970

EV. č.: ŽO – 2002/26071/00002 ŠL

REG. č. 738/2002, dňa 26/03/2002

Peňažný ústav: UNICREDIT BANK, pobočka zahraničnej banky

Názov účtu: U KONTO TANDEM, MARTIN GAVOR

SWIFT / BIC: UNCRSKBX

IBAN: SK3711110000001406226004

IBAN: SK1511110000001406226012

GSMTM: +421909112122

URL: http://www.gavor.sk

E-mail: gavor@gavor.sk

Identifikátor: 1104834

OÚD: 8024070210

OP: EH107917

R. č.: 760118/6120

Identifikátor (VRP): 0473283607

DKP: 99910461004400001

SP: 3044630732

VŠZP: 7601186120

RTVS: 7730074550

VSE Zmluva (GA): 1207473, Číslo OM: 683797, EIC: 24ZVS00006800646